tablo-2-1 قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

پکیج های زیر قیمت های ناحیه های مختلف لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر کندلا می باشد، لطفا توجه فرمایید قیمت های پکیج با ناحیه های تکی فرق دارد

 | تاریخ بروزرسانی (24 فروردین 1400)  |tell قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

قیمت هرجلسه

هدیهنواحی پکیج
پکیجتک جلسهپک بانوان
685 تومان897 تومانکل بدن
208 تومان418 تومانزیر بغل و خ باسنکل صورت و بیکینی
288 تومان522 تومانزیر بغل و خ باسنساق و بیکینی
265 تومان443 تومانزیر بغل و خ باسنساعد و بیکینی
465 تومان721 تومانخ باسنپا کامل و بیکینی
169 تومان328 تومانخ مایو و خط باسنبیکینی و زیر بغل
187 تومان379 توماننیمه گردنکل صورت و زیر بغل
545 تومان770 تومانپشت لبپا کامل و ساعد

453 تومان

702 تومانزیر بغل و خط باسنساق و ساعد و بیکینی

قیمت هرجلسه

هدیه

نواحی پکیج

پکیج

تک جلسه

پک آقایان

149 تومان

225 تومان

جلو گردن و گونه

202 تومان

268 تومان

زیر بغل و پشت گردن

415 تومان

675 تومان

زیر بغل و مایو و خ باسن

298 تومان

358 تومان

جلو گردن و پشت گردن و گونه

714 تومان

1.144 تومان

کتف و کمر ( هدیه = زیر بغل )