tablo-2-1 قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

پکیج های زیر قیمت های ناحیه های مختلف لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر کندلا می باشد، لطفا توجه فرمایید قیمت های پکیج با ناحیه های تکی فرق دارد

 | تاریخ بروزرسانی (1 تیر 1402)  |tell قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

قیمت هرجلسه

هدیهنواحی پکیج
پکیجتک جلسهپک بانوان
1/150 تومان1/550 تومانکل بدن
415 تومان620 تومانزیر بغل و خ باسنکل صورت و بیکینی
540 تومان805 تومانزیر بغل و خ باسنساق و بیکینی
550 تومان680 تومانزیر بغل و خ باسنساعد و بیکینی
760 تومان1/085تومانخ باسنپا کامل و بیکینی
335 تومان535 تومانخ مایو و خط باسنبیکینی و زیر بغل
320 تومان515 توماننیمه گردنکل صورت و زیر بغل
900 تومان1/155 تومانپشت لبپا کامل و ساعد

805 تومان

1/080 تومانزیر بغل و خط باسنساق و ساعد و بیکینی

قیمت هرجلسه

هدیه

نواحی پکیج

پکیج

تک جلسه

پک آقایان

295 تومان

395 تومان

جلو گردن و گونه

315 تومان

410 تومان

زیر بغل و پشت گردن

750 تومان

940 تومان

زیر بغل و مایو و خ باسن

465 تومان

615 تومان

جلو گردن و پشت گردن و گونه

1/145 تومان

1/630 تومان

کتف و کمر ( هدیه = زیر بغل )