tablo-2-1 قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

پکیج های زیر قیمت های ناحیه های مختلف لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر کندلا می باشد، لطفا توجه فرمایید قیمت های پکیج با ناحیه های تکی فرق دارد

 | تاریخ بروزرسانی (9 مرداد 1401)  |tell قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

قیمت هرجلسه

هدیهنواحی پکیج
پکیجتک جلسهپک بانوان
885 تومان1/100 تومانکل بدن
298 تومان445 تومانزیر بغل و خ باسنکل صورت و بیکینی
388 تومان569 تومانزیر بغل و خ باسنساق و بیکینی
358 تومان490 تومانزیر بغل و خ باسنساعد و بیکینی
548 تومان780 تومانخ باسنپا کامل و بیکینی
240 تومان370 تومانخ مایو و خط باسنبیکینی و زیر بغل
230 تومان395 توماننیمه گردنکل صورت و زیر بغل
648 تومان838 تومانپشت لبپا کامل و ساعد

580 تومان

769 تومانزیر بغل و خط باسنساق و ساعد و بیکینی

قیمت هرجلسه

هدیه

نواحی پکیج

پکیج

تک جلسه

پک آقایان

149 تومان

225 تومان

جلو گردن و گونه

202 تومان

268 تومان

زیر بغل و پشت گردن

415 تومان

675 تومان

زیر بغل و مایو و خ باسن

298 تومان

358 تومان

جلو گردن و پشت گردن و گونه

714 تومان

1.144 تومان

کتف و کمر ( هدیه = زیر بغل )