tablo-2-1 قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

پکیج های زیر قیمت های ناحیه های مختلف لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر کندلا می باشد، لطفا توجه فرمایید قیمت های پکیج با ناحیه های تکی فرق دارد

 | تاریخ بروزرسانی (1 تیر 1402)  |tell قیمت پکیج لیزر کلینیک آریا

قیمت هرجلسه

هدیهنواحی پکیج
پکیجتک جلسهپک بانوان
1000 تومان1/250 تومانکل بدن
360 تومان535 تومانزیر بغل و خ باسنکل صورت و بیکینی
470 تومان700 تومانزیر بغل و خ باسنساق و بیکینی
440 تومان590 تومانزیر بغل و خ باسنساعد و بیکینی
660 تومان940 تومانخ باسنپا کامل و بیکینی
290 تومان460 تومانخ مایو و خط باسنبیکینی و زیر بغل
280 تومان445 توماننیمه گردنکل صورت و زیر بغل
780 تومان1005 تومانپشت لبپا کامل و ساعد

700 تومان

940 تومانزیر بغل و خط باسنساق و ساعد و بیکینی

قیمت هرجلسه

هدیه

نواحی پکیج

پکیج

تک جلسه

پک آقایان

255 تومان

340 تومان

جلو گردن و گونه

275 تومان

355 تومان

زیر بغل و پشت گردن

650 تومان

518 تومان

زیر بغل و مایو و خ باسن

405 تومان

530 تومان

جلو گردن و پشت گردن و گونه

995 تومان

1415 تومان

کتف و کمر ( هدیه = زیر بغل )